Dự toán CT - Phiên bản 2017

Một phiên bản thay đổi hoàn toàn tư duy, thói quen cũng như kinh nghiệm của những người làm công tác định giá.
Availability: Out of stock
Manufacturer: CTSC
€237.34