Điều khoản và hợp đồng

Điều khoản và hợp đồng sử dụng Phần mềm Dự toán CT được quy định tại CTSC